7 maja 2019

O konferencji

INTERNATIONAL  EXPERT’S CONFERENCE OF ELDER EBUSE. PREVENTION AND PROTECTION
Kraków, 14-15 czerwca 2019 r.

Organizatorzy:
Uniwersytet Pedagogiczny im . KEN w Krakowie

The International Network for the Prevention of Elder Abuse (INPEA)

Tematyka planowanej konferencji koncentruje się na zjawisku przemocy wobec osób starszych,

w szczególności w zakresie prewencji i ochrony praw osób starszych

Przemoc wobec osób starszych jest poważnym problemem społecznym, moralnym i prawnym. Raport Światowej Organizacji Zdrowia wskazuje, że każdego roku około 4 mln starszych osób w Europie pada ofiarą pada ofiarą przemocy fizycznej, blisko 30 mln – doświadcza przemocy psychicznej, a 2,5 tys. w wyniku przemocy traci życie.

Konferencja wpisuje się w obchody  Międzynarodowego Dnia Świadomości  Nadużyć Wobec Osób Starszych /World Elder Abuse Awareness Day (WEAAD)

Celem konferencji jest wymiana wiedzy i doświadczeń związanych z zapobieganiem i ochroną osób starszych przed wszelkimi formami nadużyć, przemocy, zaniedbania i dyskryminacji oraz  poznanie  międzynarodowych rozwiązań systemowych  i rozpowszechnianie  najlepszych praktyk w zakresie zapobiegania i interwencji.

Wśród prelegentów są wybitni specjaliści z całego świata, eksperci reprezentujący uniwersytety, Instytuty Praw Człowieka oraz wiodące europejskie i światowe organizacje, m.in. ONZ i WHO Zaplanowano następujące sekcje:

1) Przeciwdziałanie przemocy wobec osób starszych w kontekście Konwencji ONZ o Prawach Osób Starszych;

2)Panel ministerialny (z krajów UE);

3)Międzynarodowe rozwiązania systemowe – zapobieganie i ochrona;

Do grona słuchaczy i dyskutantów zapraszamy  krajowych i zagranicznych przedstawicieli  polityki społecznej (senioralnej), organizacji pozarządowych i uczelni w szczególności  kierunków związanych gerontologią i pracą socjalną. Współpraca  międzynarodowych, , krajowych i regionalnych liderów, badaczy, geriatrów, pracowników socjalnych ,  daje możliwość  wypracowania najlepszych rozwiązań prewencyjnych

Konferencja kładzie główny nacisk na aspekt edukacyjny i  wykorzystanie sprawdzonych doświadczeń w praktyce społecznej, generując długofalowe korzyści tego spotkania.

Aby w pełni umożliwić dzielenie  się wiedzą i swobodną dyskusję  zaplanowano tłumaczenie symultaniczne wszystkich wystąpień .